Anthony Ryan: Legie plamenů

Nakladatelství Host vydává Legii plamenů, akcí nabitý druhý díl série Draconis Memoria — strhující epické fantasy plné magie, dobrodružství a lítého boje za zrod říše.

ANOTACE:
Claydon Torcreek přežil cestu džunglí plnou draggů, střet s nepřátelskými kmeny i mrazivý dotyk zrady — jeho potíže ovšem teprve začínají. Bájný Bílý dragg se totiž probouzí z dlouhého spánku, hnán palčivou touhou sežehnout celý lidský svět na popel.

Jedno město už děsivým draggovým kohortám za oběť padlo. A pokud se Clayovi, který následuje svou vizi, nepodaří odhalit dávné tajemství, budou následovat další. Clay spolu s Corrickem Hilemorem, který je nyní kapitánem na lodi Mimořádná s její nesourodou posádkou, vyplouvají do ledových jižních moří čelit nepředstavitelným nebezpečím.

Krvožehnaná agentka Lizanne Lethridgová musí proniknout do útrob císařského vězeňského města, aby mu vyrvala jeho tajemství a zažehla oheň revoluce. Na scénu se jako nedobrovolný otrok Bílého dragga vrací Sirus, který si však stále v srdci uchovává svou lásku.

Svět se svíjí v plamenech a naši hrdinové nesou na bedrech břímě osudu lidského rodu.

 

O AUTOROVI:
Anthony Ryan (nar. 1970) pochází ze Skotska, vystudoval historii, žije a pracuje v Londýně. Dlouho byl zaměstnaný v britské státní správě, ale po úspěchu svého prvního románu Píseň krve (2013, česky 2014) začal psát na plný úvazek. Bestsellerovou trilogii Stín krkavce po druhém dílu Pán věže (2014, česky 2015) završila kniha Královna ohně (2015, česky 2016). V roce 2016 vyšel první díl jeho nové fantasy série Draconis Memoria: Oheň probuzení (česky 2018), na který navazuje román Legie plamenů (2017, česky 2019). Závěrečnou část The Empire of Ashes (2018) připravujeme na léto 2020.

 

UKÁZKA Z KNIHY:

I

ŽATVA

SLAVNÁ DÁMA Z VYŠŠÍ SPOLEČNOSTI ZAHYNULA PŘI POŽÁRU LÉČEBNY PRO CHOROMYSLNÉ

Všeobecný smutek za „královnu mandinorské společnosti“
Kouzelný život končí v šílenství a plamenech

Zámožný rod Dewsminových se dnes oděl do černého po tragickém úmrtí jeho nejproslulejší dcery — krásné a okouzlující pětadvacetileté Catheline. Sotva lze uvěřit, že před necelými čtyřmi roky právě náš list označil Catheline Dewsminovou za nekorunovanou královnu mandinorské společnosti. Během svého závratně rychlého vzestupu na společenský vrchol si Catheline svou oslnivou a temperamentní přítomností na plesech a dýcháncích řídící třídy získala řadu obdivovatelů a nemálo jízlivých nepřátel. Jen tento skromný dopisovatel slyšel, jak ji jiní popisují na jedné straně coby „nebesky spanilou a nekonečně velkorysou duši“ a na straně druhé coby „jedovatou harpyji s drápy ostrými jako břitva, jejíž záda nikdy nespočinula na matraci, která by jí byla po chuti“. Ať je pravda jakákoli, je zjevné, že po jejím odchodu bude mandinorská společnost mnohem méně zajímavá.

Rod Dewsminových vystoupal do popředí za časů, kdy se rodové jmění z velké části odvozovalo z vlastnictví pozemků, které královna Arrad III. rozdávala coby výraz uznání za služby prokázané ve válce proti Korvantincům. S nástupem korporátního věku byl tento rod jednou z prvních aristokratických dynastií, jež nakoupily akcie v tehdy vznikajícím Kovolodním syndikátu. V průběhu následujících desetiletí se jeho bohatství rozhojňovalo díky stále vyšším ziskům, které plynuly ze syndikátních držav v Arradsii. Rod se nespokojil s prostým požíváním plodů prozíravých investic a nikdy se nezdráhal dostát i svým řídícím povinnostem. Od každého mladého muže či ženy, již nesou jméno Dewsmine, se očekává, že vstoupí do Syndikátu na začátečnickou pozici, přičemž se předpokládá, že je jejich vrozená ctižádostivost a inteligence záhy vynesou na příhodnější post. Několik takových potomků se dokonce vypracovalo natolik, že obsadili místo ve Správní radě.

Catheline Dewsminová se projevila jako pozoruhodná výjimka z tohoto pravidla, ke značnému zděšení (jak se šušká) svých rodičů. Žádná rodina, nehledě na to, jak grandiózní, není vyvázána z povinnosti podstoupit Krvezkoušku a Požehnání nebere žádné ohledy na společenské postavení. Zatímco u rodin, jež se netěší tak příznivému statutu, je určení Krvožehnaného dítěte vždy vnímáno jako výtah z bahna ulice k blahobytu, u dětí příslušníků řídící třídy se často chápe jako prokletí, které nevyhnutelně zpřetrhává vazby s příbuznými, přáteli a podílem na rodovém jmění. Nicméně poté co Krvezkouška odhalila její skutečnou podstatu, u Catheline tomu tak být nemělo. Když dostala pokyn, aby si sbalila věci, vydala se do Arradsie a nastoupila na Kovolodní akademii pro vzdělávání dívek, ihned se mu vzepřela a spustila povyk, o němž se jistý bývalý zaměstnanec domácnosti Dewsminových tomuto dopisovateli vyjádřil jako o „pradědečkovi všech amoků“. Třebaže je každá osoba v korporátním světě vázána dohodami usměrňujícími vzdělávání a zaměstnávání Krvožehnaných, Dewsminovým se díky početnému a drahému sboru právních poradců a vynalézavému výkladu podnikového zákona podařilo dosíci „výjimečného upuštění“ od zavedené a předepsané praxe na základě toho, že Catheline je dívkou „příliš křehkého naturelu“ na to, aby se dokázala vyrovnat s tak surovým vytržením z lůna rodiny.

A tak místo aby se několik let učila řádnému využívání svého daru pod odborným dohledem zaměstnanců slovutné Akademie, dostalo se Catheline soukromého vzdělání od různých Krvožehnaných domácích učitelů. Ač své schopnosti na veřejnosti předváděla jen zřídkakdy, v mnoha líčeních se popisuje nevšední obratnost, s níž dokázala manipulovat s Červenou. Jeden sloužící například vyprávěl, jak se jí podařilo zapálit svíčku na vzdálenost padesáti yardů, zatímco jiný popsal, jak během záchvatu hněvu spálila celý ovocný sad. V zájmu vyváženého zpravodajství je třeba zmínit, že její příbuzní tento incident vehementně popírají.

Je nasnadě, že Cathelinino výjimečné postavení vzbuzovalo zájem jak tisku, tak široké veřejnosti a průběh jejího dospívání se stal námětem četných článků v periodikách, jež považovala za patřičné zveřejňovat opakující se — a opakovaně popírané — historky, v nichž figurovala upečená koťata, vykuchaná štěňata a služky vyhazované z horních oken. Jelikož po těchto domnělých incidentech nenásledovaly žádné soudní žaloby, jejich pravdivost není možné ověřit. Tento dopisovatel si nicméně povšiml, že několik bývalých zaměstnanců domácnosti Dewsminových si užívá velice velkorysé penze navzdory postižením vyplývajícím z dlouhodobých zranění.

Cathelinino postavení, zajímavé, byť nedůležité kuriozity, prošlo proměnou ve chvíli, kdy se poprvé objevila na jednom důležitém řídícím zasedání. Ve věku pouhých sedmnácti let, ale již v plném rozpuku toho, co jistý kolega novinář označil za „téměř dokonalý příklad ženské krásy“, Catheline okouzlila všechny, kdo se tehdy účastnili každoročního Plesu debutantek v Sanoražské hodovní síni. Říká se, že během následujícího týdne obdržela hned šest nabídek k sňatku, vesměs od význačných vedoucích kádrů mimořádného postavení, z nichž jeden už byl podle všeho ženatý. Catheline se však nijak snadno nadbíhat nedalo a její zářivou, byť krátkou kariéru coby špičky mandinorské urozené společnosti charakterizovala naprostá absence zasnoubení nebo vážnějšího milostného poměru (zvěstí o vztazích frivolnější povahy se vyskytuje celá řada, ale takové nepodložené klepy nejsou hodny pera tohoto dopisovatele).

V průběhu jednoho roku se Catheline stala nejžádanějším hostem na každé vážné sešlosti a zajistila si značný příjem podporou různých módních domů a kosmetických koncernů. Brzo byly všude k vidění její fotostaty, ačkoli tyto portréty často nedokázaly postihnout téměř éterickou povahu její krásy, kterou bylo možné plně docenit, jen pokud jste měli to štěstí, že jste se nacházeli v její bezprostřední blízkosti. Spíš než pouhý soulad rysů se zavedenými představami krásy byl pro Catheline charakteristický dojem jinakosti. Ač se tento dopisovatel vystaví nebezpečí, že bude nařčen z přehánění, vysloví názor, že působením svých vloh získaných Požehnáním Catheline nějakým způsobem překračovala běžnou lidskost. Nejeden svědek se přiznal k návykové povaze její společnosti, pocitu uhranutí, jejž probouzela každým svým pohledem do cizího oka, k téměř zoufalé touze setrvávat v její přítomnosti a bezútěšnému svírání srdce, jež jste zakoušeli při loučení s touto bytostí.

Toto všechno však naneštěstí nemělo mít dlouhého trvání. První náznak, že v Cathelinině světě není vše zcela v pořádku, se objevil v průběhu oslav jejích dvacátých narozenin, při vskutku marnotratném podniku sponzorovaném Oděvní a galanterní pobočkou Alebondského komoditního konglomerátu. Catheline byla podle všech líčení po většinu večera stále tak podmanivá a okouzlující jako vždy i navzdory ošklivé příhodě s jedním nápadníkem, který na ni dotíral tak úporně, že jej bylo třeba násilím vyvést ze dveří. Nikdo neumí určit, zda ji znepokojila tato epizoda, nebo nějaké doposud utajované onemocnění mysli. Ať tomu bylo jakkoli, ke konci večera Catheline Dewsminová začala mluvit z cesty. Začalo to přidušeným a hrdelním mumláním. Nepronášela sice žádná zřetelná slova, ale z tónu její promluvy i po nějakých pěti letech tohoto dopisovatele stále mrazí. Na fakt, že nešlo o první incident svého druhu, poukázala rychlost, s níž ji příbuzní začali odvádět ze sálu, což ji zjevně už zcela vykolejilo. Z mumlání se stal křik a její dokonalá tvář se proměnila v ošklivou, brunátnou masku. Když ji vlekli pryč, máchala rukama, plivala a kousala a v ohromeném tichu se za ní rozléhala slova, která nikdy nezapomenu: „Volá mě! Slibuje mi celý svět!“

Catheline Dewsminová se od té doby na veřejnosti neobjevila. Její rodina stroze odbývala veškeré dotazy na její zdravotní stav, ačkoli služebnictvo později popisovalo úděsné období, kdy se o ni její rodiče doma pokoušeli starat. Přicházeli k nim lékaři specializovaní na léčbu duše, jakož i těla, podávaly se jí nejrůznější odvary, aplikovaly originální i experimentální tresti Zelené. Vše nadarmo. Líčení spolehlivých svědků se shodují v tom, že Catheline byla v této fázi naprosto a nevyléčitelně šílená. S příchodem jednadvacátého roku jejího života byla umístěna do Ventworthova ústavu pro citově rozrušené, Kovolodním syndikátem financované instituce, zaměřující se na péči o Krvožehnané trpící duševními neduhy. Catheline zanedlouho téměř zcela vymizela z veřejného povědomí, byla pouhým terčem krutých bonmotů nebo bezcitných kreslených vtipů a možná by upadla v dokonalé zapomnění, kdyby přede dvěma dny nedošlo k oněm strašlivým událostem.

Příčiny požáru, který strávil budovu Ventworthova ústavu, ještě nebyly zjištěny. Do prostoru ústavu se z důvodů, které by měly být nabíledni, nesmí přinést ani kapka produktu a všichni pacienti jsou pod bedlivým dohledem. Jasno panuje v tom, že přibližně dvě hodiny po půlnoci vzplanul v západním křídle budovy obrovský požár, jenž se záhy rozšířil do všech jejích koutů. Uniklo mu pouze šest zaměstnanců a tři pacienti. Tragédií je, že Catheline mezi nimi nebyla. Počáteční protokol, vypracovaný ředitelem odboru požární bezpečnosti Kovolodního protektorátu, potvrzuje, že plameny vyšlehly uvnitř budovy, ale příčina dosud stanovena nebyla. S ohledem na stav lidských ostatků prozatím není možné určit ani celkový počet obětí.

A tak Catheline Dewsminová, bývalá královna svého druhu a krasavice, jíž nebylo rovno, opouští tento svět tím nejohavnějším způsobem, jaký si lze jen představit. Už nás nezalévá její světlo a dle skromného názoru tohoto dopisovatele je svět v důsledku toho mnohem tmavším místem.

Úvodník Sanoražského zpravodaje ze dne 35. verestra 1600 (211. firemního roku) z pera Sigmenda Talwicka, hlavního dopisovatele

 

KAPITOLA I

SIRUS

Když se probudil, Katrya opět plakala. Tlumeně úpěla ve tmě. Už se naučila, že nemá vzlykat, za což byl Sirus vděčný. Majack pohrozil, že ji uškrtí, když se všichni první noci krčili v tom smrdutém proudu, Katrya přitisknutá k Sirusovi, pevně schoulená, zatímco ronila zdánlivě nekonečný proud slz.

„Ať už sklapne!“ zavrčel Majack, když se ztěžka zvedl od stěny kanálu, potažené zelenými šlemy. Uniformu měl na cáry a někde v chaosu na povrchu ztratil pušku. Ale byl to urostlý muž a jeho vojácké ruce vypadaly velice silně, když se k nim rázně sklonil, sáhl po Katryině promáčené blůzce a sykl: „Mlč, ty hloupá huso!“

Ustrnul, když se mu do měkkého masa pod bradou natlačil Sirusův nůž. „Nech ji být,“ zašeptal mladík v úžasu nad pevností svého hlasu. Nůž, řeznický nástroj se širokou čepelí, pocházející z kuchyně domu jeho otce, hrál od hrotu po rukojeť tmavě rudou barvou — suvenýr z úvodní fáze jejich přesunu do tohoto špinavého útočiště.

Majack vycenil zuby ve vzdorovitém šklebu, zabodl pohled do očí mladíka se zakrvácenou zbraní, ale když v nich spatřil dostatečně silný příslib neblahého vývoje, ruce zase odtáhl. „Přivede je sem,“ zavrčel.

„Pak bys měl doufat, že dokážeš běžet rychleji než my,“ odsekl Sirus, nůž si přitáhl zpátky k tělu a začal Katryi postrkovat hlouběji do tunelu. Držel si ji co nejblíž a do ucha jí šeptal konejšivé lži, dokud její vzlyky nezeslábly do žalostného kňučení.

Té první noci jich bylo deset, deset zoufalých duší choulících se v podzemní špíně, zatímco nad nimi zmíral Morsvale. Navzdory Majackovým obavám k nim Katryin nářek žádné nepřátele nepřitáhl. Ani tehdy, ani noc poté. Podle neustávající kakofonie, která z k nim shora doléhala přes kanálové mříže, Sirus usoudil, že útočníci nacházejí dostatek podnětů na to, aby se jimi, aspoň prozatím, dokázali zabavit. V tomto stavu však samozřejmě příliš dlouho nevydrželi.

Z deseti se stalo devět pátého dne, kdy je hlad vyhnal sehnat něco k snědku. Než na Tikavé, kde svou živnost provozovala většina městských hokynářů, vyklouzli z kanálu, vyčkali na příchod noci. Zpočátku se zdálo, že všude vládne ticho — nedolehl k nim pronikavý křik vyplašeného dragga, do špíny je nezahnaly žádné hlídky Zkažených. Majack vyrazil dveře jednoho krámku, kde si naplnili několik pytlů cibulí a bramborami. Sirus už chtěl zamířit zpátky, ale ostatní, které přetrvávající ticho stále víc přesvědčovalo, že netvoři odešli, dospěli k rozhodnutí, že to zkusí ještě s nedalekým řeznictvím. Potom, když se obtěžkáni hovězími a vepřovými kýtami opatrně vraceli úzkou uličkou k Hailwellské tržnici, se to stalo.

Znenadání něco rachotivě zavrčelo, vzduchem v bleskurychlé šmouze švihl ocas, a najednou jich bylo o jednoho méně. Přišli o ženu středního věku z jakéhosi nepříliš důležitého administrativního místa v Císařském kruhu, jejímiž posledními slovy byla nesrozumitelná prosba o pomoc, s níž se na ostatní obrátila těsně předtím, než ji dragg odvlekl přes okraj střechy nad jejich hlavami. Nečekali, až uslyší, jak se rozeřve, okamžitě vyrazili ke svému špinavému úkrytu, přičemž jim ve spěchu popadala polovina kořisti. Jakmile se ocitli pod zemí, prchali ještě hlouběji do kanálů. Simleon, mladík zločineckých sklonů a hubený jak lunt, do jisté míry obeznámený s bludištěm rour a tunelů, je dovedl k centrálnímu kanalizačnímu uzlu, kde se sbíhaly různé stoky, aby seslaly splašky do obrovské šachty, která je odváděla dál do moře. Burácející přívaly byly zpočátku odporně kalné, ale v průběhu dní se voda postupně pročišťovala.

„Myslíš, že tam někdo zůstal?“ zamumlal jednoho dne Majack. Sirus počítal, že od jejich neúspěšné výpravy na povrch uplynul už možná víc než měsíc. Dny se jim počítaly velmi těžko. Majackův zastřený pohled se ztrácel v plynoucích vodách. Vojákova předešlá nevraživost ustoupila apatické skleslosti, která, jak Sirus dobře věděl, pramenila z hladu a zoufalství. Navzdory úzkostlivosti, s níž si rozdělovali zásoby, jim do spotřebování veškerého jídla zbývaly jen asi poslední dva dny.

„Nevím,“ zašeptal Sirus, ačkoli měl silné podezření, že devět hladovějících osob kolem něho bylo ve skutečnosti vše, co zbylo z celého morsvalského obyvatelstva.

„Naše chyba to nebyla.“ Apatičnost v Majackově pohledu zmizela, jen co ho namířil na Siruse, hlas měl zbarvený prosbou o pochopení. „Byla jich spousta. Tisíce těch parchantů — draggů a Zkažených. Morradin celou posádku kromě hrstky vojáků odvelel bojovat s korporáty. Neměli jsme žádnou šanci…“

„Já vím,“ přisvědčil Sirus a do svého hlasu vdechl tón definitivnosti. Tuto tirádu už slyšel a věděl, že kdyby Majacka včas nezarazili, jeho sebelítostivé blábolení by mohlo pokračovat ještě hodiny.

„Každý sto nábojů, to je všechno, co jsme měli. Jenom jednu dělostřeleckou baterii na obranu celého města…“

Sirus zaúpěl a vydal se pryč, opatrně přes vlhké cihly zamířil ke Katryi, přikrčené na římse vedle jedné z větších rour. Natahovala ruku k vodě, která se z potrubí valila, v kaskádě měla roztažené útlé prsty. „Myslíš, že je dostatečně čistá, aby se dala pít?“ zeptala se. Zbývala jim už jen asi láhev a půl vína, jejich poslední zdroj nekontaminovaných tekutin.

„Ne.“ Posadil se, svěsil nohy z římsy a díval se, jak voda mizí do ohromné tmavé šachty. Několikrát už zvažoval, že by skočil, ale nebylo to ze sebevražedných pohnutek. Podle Simleona šachta vodu sváděla do obrovského podzemního tunelu, ústícího do moře. Kdyby seskok přežili, mohla by to být úniková cesta. Kdyby seskok přežili…

„Zase na ni myslíš, že?“ pronesla Katrya.

Sirus jí věnoval ostrý, nevraživý pohled a na rty se mu vedrala kousavá připomínka jejího postavení. Buďte, slečno, prosím tak hodná a nezapomínejte, že jste v domě mého otce pouhá služebná. Slova mu však na rtech odumřela, když se s ní střetl pohledem a v jejích očích uviděl směsici vzdoru a vyčítavosti. Jako většina služebných zaměstnávaných jeho otcem i Katrya pohlížela na jeho žinantní, ale nezvladatelnou posedlost s jistým despektem. Připadalo mu nicméně zvláštní, že jí teď na něčem takovém záleží.

„Vlastně ani ne,“ odpověděl a kývl k šachtě. „Simleon tvrdí, že na dno je to asi osmdesát stop.“

„Umřeš,“ konstatovala suše.

„Možná. Ale čím dál míň vidím nějakou jinou možnost.“

Tehdy zakolísala, přisunula se k němu a položila mu hlavu na rameno v přehnaně důvěrném gestu, které by ještě před několika týdny bylo nemyslitelné. „Nahoře je teď strašný ticho,“ řekla. „Je možný, že se všichni stáhli. Přesunuli se do Carvenportu. Někteří z nás si to myslí.“

Přesunuli. Proč ne? Proč někde zůstávat, když všechny ostatní pozabíjeli? Ta představa byla téměř nesnesitelně svůdná, ale také nebezpečná. A jiné možnosti? zeptal se sám sebe, když jeho zorné pole opět vyplnila naprostá tma šachty.

„Tvůj otec by se šel nejmíň podívat,“ řekla Katrya. Slova pronesla potichu, beze stopy zášti nebo hodnocení, ale přesto se ho dotkla natolik, že ji odstrčil a vstal.

„Můj otec je mrtvý,“ připomněl jí, vydal se pryč a před očima mu s plnou silou vyvstala vzpomínka na jeho poslední výslech. Agent Kádru seděl v nohách jeho postele, upíral na něj prohnané oči a svým způsobem působil děsivěji než muži, kteří ho mučili v tom sklepě. „Kde je? Kam se mohla vydat?“ A on na to neměl žádnou odpovědět kromě této: „Daleko ode mě.“

Ve skutečnosti si z Tekelina útěku nepamatoval prakticky nic. Hodiny, které mu předcházely, prostupovala taková bolest a strach, že jeho vzpomínka na ně zůstala jednou provždy rozbitá. Jeho zatčení následovalo krátce po smrti jeho otce. Půl tuctu příslušníků Kádru vyrazilo dveře, aby ho vytáhlo z postele, a jedinou odpovědí na jeho blábolivé otázky a námitky byly pěsti a obušky. Když se probudil, seděl přivázaný k židli a do tváře mu hleděl major Arberus s varovně tvrdým výrazem v očích. Sirus si záhy uvědomil, že i Arberus je přivázaný k židli a že po jeho vlastní pravici sedí spoutaná Tekela. Vybavil si výraz v jejím panenkovském obličeji, výraz, který se vzpíral všemu, co kdy očekával, že v něm spatří; výraz prostoupený hlubokým, nefalšovaným pocitem viny.

„Omlouvám se,“ pronesla pohybem rtů a z očí se jí vyřinuly slzy. Tehdy se proměnila, ona posedlost, kterou se rozhodl nazývat vášní, sebeklam, jenž ho nutil skládat verše, o nichž v hloubi duše věděl, že za nic nestojí, a dělat ze sebe při každé příležitosti nehorázného blázna. Teď ji měl před sebou, svou jedinou pravou lásku, jen coby výčitkami mučenou dívku přivázanou k židli, z níž měla sledovat jeho smrt.

Na starost je měli dva muži v kožených zástěrách, oba středního věku a tuctového vzezření, kteří se své práci věnovali s efektivností dlouho sloužících mistrů svého oboru. Začali s majorem a Sirus před hrůznou podívanou a Tekeliným doprovodným řevem pevně zavíral oči. Na něj pozornost upřeli, jakmile Arberus ztratil vědomí, a tehdy poprvé zjistil, co je opravdová bolest. Zahrnovali ho otázkami, na něž neuměl odpovědět, požadavky, jimž neuměl dostát. Věděl, že to všechno nemá žádný smysl, že je to pouze další forma nátlaku, další divadélko pro Tekelu. Neměl tušení, jak dlouho trvala cesta do konce, než mu začalo zpomalovat srdce, proměněné v tiše tlukoucí buben uprostřed jeho hrudi, a než si začal uvědomovat, že každým okamžikem opustí tento svět. Sklep zmizel ve šmouze vzdálených zvuků a neurčitých vjemů. V určité fázi uslyšel křik a rány, zvuky potyčky a boje muže proti muži, ale domníval se, že jde pouze o přeludy jeho zmírající mysli. Navzdory zmatku si stále uchovával vzpomínku na přesný okamžik, kdy se mu zastavilo srdce. Četl o lidech, již se vrátili z prahu smrti a vyprávěli o jasném, svůdném světle, on sám ho však určitě neviděl. Vnímal pouze černočernou tmu a děsivé významné ticho, jež se rozhostilo poté, co mu přestalo bít srdce.

Kádr ho přivedl zpátky k životu, ačkoli to bylo jen o fous, jak mu s radostí vyjevil jeho lékař, bodrý chlapík se zpěvavým přízvukem, který si Sirus spojoval se severními provinciemi. Ale přes veškerou jeho bodrost se i tomuto lékaři zračilo v pohledu něco tvrdého a Sirus cítil, že o zachraňování životů toho ví stejně hodně jako o jejich odnímání. Pečovali o něj několik dní, podávali mu štědré dávky Zelené a úzkostlivě odměřené dávky různých léků, dokud se nezotavil tak, jak by to nikdy neočekával, a z četných jizev na hrudi nezbyla pouhá slabá pavučina vzájemně propojených linií. Sirus chápal, že jde pouze o dočasnou úlevu. Kádr s ním zdaleka neskončil.

Muž, který ho přišel vyslechnout, byl malé a drobné postavy. Na sobě měl nevýrazný tmavý oblek, tak typický pro agenty Kádru, ač od ostatních ho odlišoval malý stříbrný odznak v klopě, který tvořilo prosté kolečko ozdobené dubovým lístkem, jenž odpovídal listům na císařském erbu. Sirus se s nikým, kdo takový symbol nosil, nikdy nesetkal, ale jeho význam dobře znali všichni císařští poddaní. Agent Krevního Kádru.

„Opustila vás,“ zněla první slova, která k němu agent pronesl se sevřeným soucitným úsměvem. „Muži nic nezatvrdí srdce víc než špatně zacílená láska.“

Agent mu posléze položil celou řadu otázek, ale z důvodů, které Sirusovi dosud zůstávaly záhadou, na něj Kádr žádné přímější metody znovu neuplatnil. Mohla za tím stát jeho bídná a ochotná spolupráce, poněvadž zkušenosti nabyté ve sklepě v něm nezanechaly ani špetku touhy uchylovat se ke zbytečnému hrdinství. „Můj otec a purkrabí Artonin na svých projektech spolupracovali,“ sdělil agentovi. „Já jsem s jejich studiemi obeznámený nebyl.“

„Ten aparát,“ naléhal agent a ze židle se k němu naklonil. „Určitě o něm musíte něco vědět. Prosím pochopte, že právě na něm do značné míry závisí fakt, že se nadále budete těšit dobrému zdraví.“

Nic, pomyslel si Sirus, když si vzpomněl, jak žárlivě jeho otec střežil artefakty, jež budily tak velký zájem v jeho exkluzivním kruhu vybraných učenců. Já nic nevím. Jistou dobu se obíral myšlenkou, že k takové obezřetnosti se uchýlil pro jeho ochranu, neboť čím méně bude vědět, tím menší zájem o něj bude projevovat Kádr. Ale uvědomoval si, že takové ohledy na něj otec nebral. Jednalo se o prostou profesní mlčenlivost. Jeho otec narazil na něco závratně důležitého, něco, co by mohlo změnit jejich vnímání celého tohoto kontinentu a jeho dějin. A stejně jako řada jiných učenců ani Diranu Akiv Kapazinovi nebyla po chuti představa, že by se měl o své zásluhy dělit. Sirus věc pouze několikrát zahlédl a měl možnost několikrát kradmo pohlédnout na otcovy zápisky. Zůstávala pro něj nepochopitelnou, byť vábivou záhadou.

„Byl jsem obeznámený s… jistými aspekty,“ zalhal.

„Stačily by případně na to, abyste jej rekonstruoval?“ dotázal se agent.

„Kdybych…“ stáhlo se mu hrdlo a lži se mu otřely o vyschlý jazyk. Agent přistoupil k jeho posteli, nalil mu sklenici vody a přidržel mu ji u rtů. „Kdybych měl dostatek času,“ vysoukal ze sebe, když vypil celý obsah sklenice.

Agent ustoupil a zamyšleně vyšpulil rty. „Obávám se, mladý muži, že čas je v této fázi vaším i mým nepřítelem. Víte, pro onen aparát mě sem poslal jeden velice náročný pán. Jsem si jistý, že člověk vaší inteligence dokáže vyvodit, o kom asi tak může být řeč.“

Sirus se jméno zdráhal pronést nahlas, a tak jen přikývl.

„Výborně.“ Agent postavil sklenici na stolek vedle postele. „Pošlu vás teď domů, Sirusi Akiv Kapazine. Zjistíte, že vaše domácnost zůstala do značné míry nezměněna, ačkoli mí kolegové byli pohříchu nuceni zatknout komorníka vašeho otce a ten nepřežil následný výslech. Veškeré písemnosti, jež jsme objevili na pracovišti vašeho otce v muzeu, nyní čekají, až se jim začnete odborně věnovat.“

A tak se dostal domů a seznal, že tam nezůstal nikdo ze sloužících s výjimkou Lumilly, otcovy dlouholeté hospodyně, a její dcery Katrye. Zdálo se, že návštěva příslušníků Kádru byla pro ostatní dostatečně silným důvodem, aby si šli najít práci jinde. Týdny zkoumal otcovy papíry, nashromáždil spoustu poznámek a kreslil jedno schéma za druhým, ale pokrok udělal zanedbatelný. Několikrát ho doma navštívil agent, ale při každé návštěvě se tvářil čím dál méně spokojeně.

„Tři ozubená kolečka?“ otázal se s nadzvednutým obočím, když si prohlížel výsledek Sirusových posledních snah — jednoduchý, ale precizně zpracovaný nákres. „Po dvoutýdenním úsilí mi ukážete tři ozubená kolečka.“

„Jsou to ústřední prvky aparátu,“ odpověděl mu Sirus hlasem, do nějž vdechl tolik jistoty, kolik jí v sobě dokázal sebrat. „Určení jejich přesné velikosti je klíčové pro rekonstrukci celého mechanismu.“

„A tyto rozměry jsou správné?“

„Domnívám se, že ano.“ Sirus se probral hromadou papírů na otcově stole a vylovil dosti otrhaný zápisník. „Otec používal těsnopis, který si sám vymyslel, takže mi chvíli trvalo, než jsem jeho rozbor přeložil. Jsem přesvědčený, že rozměry těchto ozubených koleček přímo souvisejí s oběžnými drahami našich tří měsíců.“

Všiml si, že agentův zájem se mírně prohloubil a prohnanýma očima opět zabloudil k nákresu. „Mám dojem, že byste mohl mít pravdu, mladý muži. Nicméně,“ povzdechl si a nákres odložil, „za několik málo hodin mám naplánovaný Modrý trans s naším zaměstnavatelem a obávám se, že ten nebude z vašich výsledků ani náhodou nadšený. S politováním vám sděluji, že musím předjímat jeho pravděpodobný pokyn, že je vás třeba přimět vynaložit větší snahu.“ Přešel ke dveřím pracovny. „Prosím, abyste se se mnou odebral do kuchyně.“

Při jejich příchodu Katrya u dřezu drhla hrnce, zatímco Lumilla připravovala večeři. Sirus ji znal většinu svého života, energickou ženu s buclatými tvářemi a pohotovým úsměvem, úsměvem, který při pohledu na agenta okamžitě zatuhl. „Kterou máte míň rád?“ zeptal se agent, vytáhl z kapsy flakon a přihnul si trochy Černé.

„Prosím…“ začal Sirus, potom se zachroptěním umlkl, když mu neviditelná ruka sevřela hrdlo. Katrya se odsunula od dřezu a potom strnula. Neviditelným tlakem se jí rozechvěly končetiny a trup.

„Troufám si hádat, že oblibě se u vás bude těšit ta hezká,“ pokračoval agent, zatímco si Katryi přitahoval po kuchyňských dlaždicích, až se ocitla na dosah jeho ruky. „Nikdy mne nepřestane fascinovat,“ odtušil agent, když zvedl ruku, aby Katryi pohladil po tváři, „jak příjemná na pohled může být cuchta z ulice i navzdory nedostatku vychování.“

Katryina matka s rychlostí a odhodláním, jaké by u ní Sirus nikdy neočekával, popadla z kuchyňského prkénka řeznický nůž a vyrazila proti agentovi. Ten ji nechal, aby se dostatečně přiblížila, ale potom ji znehybnil tak, že chvějící se hrot jejího nože se zastavil jen píď od jeho tváře.

„Zdá se, že rozhodnutí padlo za vás, mladý muži,“ poznamenal a nechal Katryi vyklouznout ze svého neviditelného sevření. Dívka se skácela na podlahu a za lapání po dechu máchla rukama po své matce, jejíž chodidla ztratila kontakt s podlahou.

„Něco vám povím, dobrá ženo,“ řekl agent, naklonil hlavu a Lumillu zvedl ještě o kus výš, přičemž jí z prstů vyklouzl nůž, jenž při dopadu na dlaždice zařinčel jako zvon. „Nejsem zbytečně krutý člověk. Takže pro dnešek si vezmu jen jedno oko. Ale které…“

Odmlčel se, když venku něco zaburácelo dostatečně silně na to, aby se v okně zatřásla skleněná tabulka. Agent ke zvuku trhl hlavou a nevýraznými rysy se mu prohnal tik podrážděného znepokojení. Několik vteřin se nic nedělo, pak se ozvala další rána, stejně silná jako ta první, po níž následovaly dvě další. Sirusovi se i navzdory zakoušené panice podařilo zvuk identifikovat: byla to kanonáda.

„Velice zvláštní,“ utrousil agent, a aniž pustil Lumillu, přikročil k oknu, aby vyhlédl na ulici. Venku utíkali lidé, desítky lidí, a všichni, bledí a vyděšení, vrhali pohledy k obloze. Poté se ozval nový zvuk, už ne dunivé burácení děl, ale něco ječivého a dostatečně pronikavého, aby z toho rozbolely uši. Sirus ihned poznal, oč jde, neboť jediná návštěva morsvalských chovných kotců v něm v dětství zanechala nesmazatelný dojem. Takhle volá dragg. V kotcích se chovaným draggům krátce po narození vždy přetínaly hlasivky, ale než k tomu došlo, mláďata uměla řevem dát průchod svému neklidu. Malý Sirus si svou plačtivou reakcí vysloužil od otce výchovný pohlavek, ale nyní křik musel vnímat jako možnou spásu, neboť agent zjevně nevěděl, čeho je svědkem.

„Co to ve jménu císařových nesčetných stínů…?“ začal přidušeně s pohledem na stále početnější zástup lidí, proudící pod oknem.

V tom okamžiku Katrya zvedla z podlahy zbloudilý řeznický nůž a zabodla ho hluboko do agentových zad. Reakce byla okamžitá a pro všechny přítomné málem osudná, protože agentovy zásoby Černé explodovaly v jediném křečovitém výronu energie. Sirus si uvědomil, že letí vstříc protější stěně, z níž pak při jeho nárazu a pádu na podlahu popadala omítka. On sám ze sebe během chvilky setřásl zmatek a ztěžka se postavil, načež uviděl agenta na kolenou, jak se s řevem na rtech kroutí jako cirkusový hadí muž a ze zad si snaží vytáhnout nůž.

„Ty… zasraná… malá děvko!“ zaječel na Katryi, která teď ležela napůl v bezvědomí několik stop od něj. Agent naposledy zařval bolestí, když se mu nůž přece jen podařilo vymanit. „Ty proradná kurvo!“ Jeho hlas nabýval zvláštně dotčeného tónu, připomínajícího dítě, které dostalo první výprask v životě. Potácivě vstal a se vzlykáním zašátral po náprsní tašce, zatímco mu bradu zalévala krev, která se mu řinula z úst blábolících další nenávistné výhrůžky. „Vyrvu tvojí matce střeva a dám ti je sež…“

Ozvalo se zadunění železné pánve, která dopadla do týla agentovy hlavy a srazila ho na všechny čtyři, až mu z prstů vypadla taška, z níž se následně rozkutálely flakony. Ohlédl se přes rameno na Siruse, který právě zvedal pánev před druhou ranou. Agentovi se čelo zkrabatilo ukřivděností. „Ne-nechal jsem… tě… jít,“ zadrmolil.

„Ne,“ odpověděl Sirus, „nenechal.“ Pánví máchl vší silou, kterou v sobě dokázal sebrat. Udeřil ještě jednou, dvakrát, dvanáctkrát, dokud agentova hlava nebyla na kaši a konečně se mu nepřestaly cukat nohy.

Lumilla byla mrtvá; náraz do stěny jí zlomil vaz. Sirus nechal Katryi plakat nad jejím tělem a přešel k oknu, kde uviděl prvního dospělého divokého dragga ve svém životě. Červenokožec přistál uprostřed ulice, přičemž pod svými pařáty znehybnil jednoho nešťastného morsvalského občana. Od nozder po ocas byl nejméně dvacet stop dlouhý a ostře kontrastoval s pohublými bezkřídlými troskami z kotců; pod karmínovou kůží se mu pohnuly svaly a za slabého vítězoslavného zaječení zamával křídly, načež se pustil do jídla. Sirus od něj odtrhl oči a potom se mu naskytl další neuvěřitelný pohled: opět uviděl běžící postavy, ale podle jejich naprosto nezvyklého oblečení usoudil, že nejde o místní. Jedna z postav zastavila před oknem, vysoký muž oblečený v čemsi, co Sirus vzápětí identifikoval jako vytvrzenou zbroj ze zelené kůže, téměř stejnou jako jeden z exponátů v muzeální sbírce věnované domorodým obyvatelům Arradsie. Jeho tušení se okamžitě potvrdila, když muž natočil hlavu. Zkažený… Šupinatý obličej s vrásou ostnů a žlutýma očima ho nenechal na pochybách, že tvor, na nějž popatřil, je živý, dýchající zástupce deformovaného domorodého obyvatelstva jejich světadílu.

Bez meškání se skryl s nadějí, že si ho Zkažený nevšiml. Přeběhl ke Katryi a cestou se opět chopil nože. „Musíme zmizet!“ řekl jí.

A tak ulici za ulicí probíhali hrůzou a chaosem. Všude vládl zmatek, draggové a Zkažení zabíjeli, aniž se jim hrstka strážníků a vojáků dosud setrvávajících ve městě pokoušela klást větší či vůbec nějaký odpor. Panikařili a klepali se zděšením stejně jako civilisté a bylo zřejmé, že útok přišel bez sebemenšího varování.

Sirus napřed doufal, že zamíří do přístavu, ale okolní městské tepny byly ucpané lidmi, již se do jednoho kojili totožnou představou, že najdou loď, která je odveze pryč. Takové srocení se stalo neodolatelným terčem pro desítky dalších Červenokožců, létajících na obloze. Na pozadí sílícího masakru vtáhl Sirus Katryi do jedněch dveří, aby se vyhnuli přívalu mrtvol a končetin. Z její hlavy vzešel nápad vrhnout se do kanálů, který s nimi sdílelo několik dalších osob, jež si uchovávaly vytříbené sebezáchovné instinkty. Bylo jich napřed deset, potom devět a nakonec, jak Sirus zjistil, když ho probudil Katryin tichý pláč, zůstali pouze dva.

„Odhlasovali si to,“ řekla Katrya. „Neprobudili tě, protože nejspíš věděli, že jim to vymluvíš. Byl to Majackův nápad.“

„Ale tys s nimi nešla,“ namítl Sirus.

Na to nijak nereagovala, jen se ošívala a vrhala kradmé pohledy na tunel, který vedl k východu nedaleko přístavu.

„Jak dlouho už jsou pryč?“ zeptal se jí.

„Několik hodin. Nic jsem ale neslyšela, což může bejt dobrý znamení.“

„Nebo jsou všichni mrtví.“

Všiml si, jak se jí tvář křiví roztrpčením, když se ze všech sil snažila potlačit zlostný výbuch. „Nic tady není!“ neudržela se nakonec a rázně dupla, až se kolem rozšplíchla voda. „Jestli tady chceš zůstávat a hladovět mezi všema těmahle sračkama, v pořádku! Já ale odcházím!“

Po těchto slovech se otočila a zmizela v tunelu. Sirus se ohlédl k šachtě a osmdesáti stopám její hloubky, unaveně zaklel a potom vyrazil za Katryí.

Tunel končil u západního skluzu, odkud byl dobrý výhled do přístavu. Siruse nesmírně překvapilo, když uviděl, že v něm kotví ještě nejméně dvacet plavidel, ačkoli nikde neviděl jediného námořníka. Některé lodi nesly známky poškození nebo sežehnutí, ale ve většině případů na nich žádná újma patrná nebyla. Obytné domy, které se tyčily na mohutné přístavní zdi za plavidly, byly poničené, některé pobořené do základů, jiným chyběla střecha a vypálené byly tak, že celá zástavba připomínala zčernalý list zubaté pily. Víc než nepřítomnost lidí Siruse znepokojila naprostá absence jakýchkoli zvuků vyjma slabého skřehotání racků. Katryi naznačil, aby zůstala stát, sám se opatrně přisunul k ústí tunelu a rychle vystrčil hlavu, aby se rozhlédl do všech stran. Nic, jen ten ztichlý přístav a — nejspíš vzhledem k apetitu draggů — žádná těla. Chvíli počkal, potom okolí věnoval delší pohled, tentokrát s důrazem na oblohu, kde však uviděl pouze nesourodou oblačnost.

„Říkala jsem ti to.“ Katrya ho tvrdě dloubla do žeber. „Všichni už jsou pryč. Nejspíš už celou věčnost. Tejdny tady bezdůvodně hladovíme.“

„Počkej,“ řekl Sirus a sáhl po její ruce, když vystoupila z roury a se zavřenýma očima nastavila tvář dennímu světlu.

„Nech mě!“ vymanila se a odklusala z jeho dosahu. „Jdu najít něco k jídlu. Jdeš taky, nebo ne?“

Sirus ji sledoval, jak odhodlaně kráčí k nejbližšímu skladišti, potom se dal do běhu, aby ji dohnal, přičemž celou dobu opakovaně vrhal pohledy k obloze s jednou rukou na noži za opaskem. Skladiště bylo z větší části prázdné s výjimkou několika beden, které byly naskládané v koutě jeho rozsáhlého prostoru. Katrya si ulevila dlouhým zaklením, když nožem odpáčil víka a zjistil, že je pod nimi pouze nádobí. Přecházeli z jednoho skladiště do dalšího, dokud přece jen neobjevili něco na zub — zásilku ovoce naloženého v brandy.

„Pomalu,“ varoval Sirus Katryi, když zhltla polovinu sklenice mandarinek. „Když jich sníš naráz hodně, bude ti špatně.“ Vyplázla na něj jazyk a pokračovala v jedení. V daném případě na ni měla větší účinek brandy než ovoce a Sirus byl nakonec Katryi nucen dovléct na molo, spolu s pytlem plným sklenic přehozeným přes rameno.

„Tady bydlela moje tetička Sal,“ blekotala dívka s pohledem upřeným na zničené bytové domy.

Sirus očima klouzal po přístavišti, dokud neobjevil to nejmenší plavidlo na dohled, rybářský člun dlouhý asi dvanáct stop s jediným úzkým komínem, který vyčníval z kormidelny o velikosti strážní budky. S řízením plavidel neměl pražádné zkušenosti a domníval se, že čím menší loď najde, tím pro něj bude lepší.

„Neměli bysme najít ostatní?“ zeptala se Katrya, když ji Sirus vedl k člunu. Neodpověděl jí a cítil, jak na něj s každou další vteřinou dosedá tíha ticha. Všechny jeho instinkty do dováděly k jedinému závěru: musejí se odsud dostat, a to co nejdřív.

„Co ta vrata?“ udeřila na něj ještě Katrya, když do člunu hodil pytel a s pomocí uvazovacího lana ho přitáhl blíž k molu. Zvedl pohled k obrovským vratům uprostřed přístavní zdi. Z množství odpadků a chaluh, hromadících se v místech, kde se kov setkával s vodou, bylo jasné, že je nikdo nezvedl už několik týdnů.

„Budeme jen muset nahodit motory,“ kývl směrem ke strojovnám po stranách vrat. „Jednou jsem to už sledoval. Otec mě vzal do…“

Odmlčel se, když si všiml výrazu v její tváři, vyjevené a sinalé, oči upřené na něco, díky čemu vmžiku vystřízlivěla. Zkusil potlačit náhlý paralyzující děs, vytáhl zpoza opasku nůž a následoval její pohled.

Dragg seděl na nedalekém vozíku se zbožím, hlavu nakloněnou do strany, a se zaujatým výrazem si je prohlížel. Ocas se mu přitom nenuceně zavíjel jako ospalý had. Sirusovi okamžitě přišly na mysl dva velmi významné postřehy. První se týkal draggovy velikosti. Byl mnohem menší než jakýkoli dragg, kterého dosud spatřil, vlastně byl jen o trošku větší než průměrně velký pes, což ho přivedlo k závěru, že musí jít o mládě. A druhý se týkal jeho zbarvení. Nebyl to Černokožec, Zelenokožec ani Červenokožec. Tento dragg byl dokonale bílý.

Oba je dlouho pozoroval a oni pozorovali jeho. Sirus si později pomyslel, že by se takto na sebe mohli dívat nekonečně dlouho, kdyby Katryi ze rtů nesplynul slabý vyděšený sten. Dragg sebou při zvuku trhl, švihl ocasem, rozepjal křídla a do toho otevřel tlamu, aby naříkavě zavřeštěl. Výkřik se rozléhal přístavem a prázdnými ulicemi za ním jako hlaholení polnice.

„Musíme ho umlčet!“ zvolal Sirus a s nožem v ruce vykročil kupředu. Když se přiblížil, dragg se rozkřičel s dvojnásobnou intenzitou a Sirusovy kroky ho nakonec přiměly, aby z vozíku seskočil a začal cupitat pryč, přičemž na mladíka vrhal zlověstné pohledy jako škodolibé dítě prchající před surovcem. Sirus, rozezlený jeho neustávajícím vřeštěním, vyrazil za ním, hluchý k varováním, která za ním křičela Katrya.

Když dragga dostihl, ten začal šplhat po zdi skladiště, pomocí drápů se snažil vyškrábat na svislou kamennou plochu a do toho celou dobu vřeštěl. Na Siruse cenil drobné jehlovité zuby, zasyčel, když Sirus tasil nůž, a mladík cítil, jak jeho paži dodává sílu veškerá hrůza a utrpení, které dosud musel snášet. Za tohle můžeš ty!

Něco se mu ovinulo kolem krku a pevně zatáhlo. Než stačil nožem proklát draggovu kůži, strhlo ho to na zem. Uvědomil si, že ho nějaká síla vleče přes dlažební kameny, a marně se snažil natáhnout vzduch do přiškrceného hrdla. Uslyšel Katryin křik a ohnal se nožem, čepel však nic nezasáhla a potom mu do zápěstí udeřilo něco tvrdého a zbraň mu vypadla z prstů. Stiskly ho cizí ruce, popadly ho za všechny končetiny a hlavu, s nezlomnou silou ho přidržovaly u země. Objevily se nad ním tváře, ostnaté a deformované siluety na pozadí oblohy. Zkažení.

S vědomím, že má na kahánku, Sirus se jim do tváří pokusil vzpurně něco vmést, ale provaz kolem jeho krku mu nedovolil vydat ani hlásku. Když se jedna tvář ještě víc přiblížila a přetočili ho na břicho, nepředstavitelně silné ruce mu dalším kusem provazu spoutaly zápěstí a potom ho rázně vytáhly na nohy. Zapotácel se, zalapal po dechu a zjistil, že provaz kolem krku se mu zlehka uvolnil. Už rozeznával své věznitele, asi tucet postav oděných v pestré kolekci úborů, které poukazovaly na jejich různorodý kmenový původ, ale pochyboval, že něco takového by mohlo zásadněji změnit osud, jejž mu připravili. Měl jsem risknout tu šachtu, pomyslel si.

Pohledem se zastavil u jednoho Zkaženého, jehož odlišovaly poněkud zvláštní svršky, tkaná látka místo kůže nebo drsného tkaného konopí. Při bližším pohledu zjistil, že Zkaženého halí roztrhaná a umolousaná blůza korvantinského pěšáka. Domníval se, že dotyčný ji musel sebrat některému z pobitých příslušníků místní posádky, ale potom si všiml tváře osoby, která ji měla oblečenou. Znetvořeniny na ní nebyly tak výrazné jako u ostatních, šupiny kolem očí a úst byly sotva vidět a vyvýšený pás na čele tvořila řádka pouhých několika menších boulí v kůži. Navíc oči, černé štěrbiny ve žlutých bulvách, na Siruse pohlížely ve zjevném výrazu poznání.

„Majacku?“ hlesl Sirus.

Zkažený krátce přikývl, předtím než se svými společníky ztuhl v reakci na další výkřik, tentokrát ne výkřik mláděte, nýbrž něco mnohem hlubšího a důraznějšího. Pozvedli oči k obloze, z níž klesal jakýsi obrovitý stín. Černokožec? uvažoval Sirus s pohledem vytočeným k obloze, kde stín zahalil slunce. Tuto představu záhy zavrhl, když si všiml, že tento dragg má rozpětí křídel větší než jakýkoli jiný dragg známý vědě a že současně toto rozpětí odpovídá křídlům tvora známého z bájí.

 

INFO O KNIZE:
Vydá: Host Brno, srpen 2019
Překlad: Milan Žáček
Obálka: Jaime Jones
Vazba: vázaná
Počet stran: 631
Cena: 449 Kč