Matthew Ward: Odkaz popela

Nakladatelství Host vydalo román Odkaz popela, velkolepé vyprávění o intrikách a revoluci, vojácích a nájemných zabijácích, prastaré magii a věčném střetu říší.

ANOTACE:
Na Trezijskou republiku padl stín. Vládnoucí rody, někdejší ochránci spravedlnosti a demokracie, proti sobě intrikují ostrými slovy a ještě ostřejšími noži. Jsou zaslepeni svými ambicemi a neberou ohled na hrozbu ze strany invazních vojsk Chadárské říše.

Ale hrdinové povstávají, i když Trezie padá. Viktor Akadra je hrdinou republiky, válečníkem, který nemá sobě rovného. Zamlčuje však tajemství, kvůli němuž by ho upálili jako kacíře. Džosiri Trelan je Viktorův zapřisáhlý nepřítel, politický vězeň snící o znovuvzkříšení matčina neúspěšného povstání. A Džosiriho sestra Kalenna Trelan se jen snaží odpoutat od poskvrněného odkazu svého rodu a uniknout očekáváním a předsudkům spjatým s jeho jménem.

Zatímco republiku zachvacuje válka, všichni tři se musejí povznést nad vzájemné neshody a zachránit svou vlast. Avšak nechat za sebou celá desetiletí špatné krve není nic lehkého. A vítězství, pokud k němu vůbec dojde, si vyžádá strašlivější cenu, než si kdokoli z nich umí představit.

 

INFO O KNIZE:
Vydal: Host, prosinec 2021
Původní název: Legacy of Ash
Obálka: Larry Rostant
Překlad: Daniela Orlando
Vazba: vázaná
Počet stran: 791
Cena: 499 Kč

 

UKÁZKA Z KNIHY:

Před patnácti lety

LUMENDAS, 1. DEN JASENU

Ze tmy vyšlehne fénix.

Maják porobených,

pohřební hranice jejich věznitelů.

z kázání Konora Belenza

 

Nad vojenskou silnicí kvílel vítr. Za ním se hnal ledový déšť.

Katja se tiskla ke koňské šíji. Od jízdy tryskem byla celá rozlámaná a už zase ji pálilo v boku. Promočené otěže ji řezaly do dlaní. Vytěsnila bolest. Neposlouchala pronikavé krákání krkavců ani zlověstné hromobití. Vnímala jen silnici, temný obrys eskavordských hradeb a zlost. Zlost na státní radu, protože ji přinutila jednat ukvapeně. Na sebe samu, protože si myslela, že má vůbec nějakou šanci.

Šedivé nebe rozčísl blesk. Katja se ohlédla za sebe. Ta tmavá postava byl Džosiri a jeho kůň se usilovně snažil držet krok s jejím. Břímě bylo díky tomu lehčí. Po pádu korouhve s fénixem toho tolik ztratila. Ale syna neztratí.

Ani dceru.

Strážní u eskavordské brány se bez varování rozprchli. Poznali ji, nebo prostě utíkali před obnaženou ocelí v Katjině ruce? To nebylo důležité. Cesta byla volná.

Promoklí muži a ženy ve stínu domů s přečnívajícími patry nakládali skrovný majetek na vůz a dvoukolák. Děti nechápavě plakaly. Ve strouze se psi tahali o zbytky. Samozřejmě že do Eskavordu už se to doneslo. Zlé zprávy se vždycky šíří rychleji než dobré.

Tos zavinila ty.

Katja umlčela svědomí a vřítila se do spleti uliček Příhradbí.

Kůň si razil cestu davem. Hrozba meče udržovala zoufalce v patřičných mezích. Včera by se Katja cítila za eskavordskými hradbami bezpečně. Dnes byla zbožím směnitelným za přežití, kdyby někomu bystřejšímu došlo, jakou trofej má na dosah ruky.

Takového důvtipu se však v Eskavordu naštěstí nedostávalo. Buď, nebo v ní nikdo nepoznal Trelanovnu, vévodkyni vdovu. Předpovězenou Fénixku.

Ne, to ne. Z tohoto sebeklamu už se Katja vyléčila. Stálo to příliš mnoho životů, ale vyléčila se z něj. Nebyla fénixem, jehož oheň očistí Jižsko. Věřila tomu — Lumestro, jak ta tomu věřila –, ale víra sama o sobě nezmění svět. To dokážou jen činy a její činy na to nestačily.

To už byla vidět chalupa. Domovní štít osvětlovaly lucerny z křemenného skla. Elda dodržela slovo. Přátelé si zachovávají věrnost i na konci světa.

Katja sklouzla ze sedla a ztěžka přistála na dlažebních kostkách. Zpřetrhané články kroužkové zbroje se jí zarývaly do zakrváceného masa.

„Máti?“

Džosiri zastavil koně ve spršce vody. Kápi měl shrnutou a světlé vlasy přilepené k hlavě.

Zavrtěla hlavou, posunkem odrazila další otázky. „To nic není. Zůstaň tady. Hned jsem zpátky.“

Přikývl. Obavy přetrvávaly, ale věděl, že nemá smysl protestovat. Vyrostl z něj spolehlivý mladík. Poslušný. Věrný. Katju mrzelo, že ho takhle nevidí otec. Byli si v lecčems podobní. Z Džosiriho bude dobrý vévoda, pokud se dožije sedmnácti let.

Zasunula meč do pochvy a nakráčela k domovním dveřím. Krov se zachvěl pod úderem pěsti ve válečnické rukavici. „Eldo? Eldo! To jsem já.“

Klíč se otočil. Dveře se otevřely. Na prahu stála Elda Savka s tváří protaženou úlevou. „Má paní. Když přijel jezdec ze Zanji, bála jsem se nejhoršího.“

„Vojsko je rozprášené.“

Elda zbledla. „Lumestra nás chraň.“

„Rada proti nám nasadila všechny kapituly.“

„Myslela jsem, že velmistři řádů se zavázali nikomu nestranit.“

„Rytířská přísaha už není, co bývala, a státní rada umí být velmi přesvědčivá.“ Katja zavřela oči, pohroužená do čerstvých vzpomínek na chvění země a halas trubek. A ze všeho nejvíc křik. „Jeden útok a byli jsme ztraceni.“

„Co Džosiri? Tajmor?“

„Džosiri přijel se mnou. Mého bratra zajali. Možná už je mrtvý.“ Tak či onak mu nebylo pomoci. „Je tu Kalenna?“

„Ano, a připravená na cestu. Věděla jsem, že přijedeš.“

„Neměla jsem na vybranou. Rada…“

Katja umlkla, protože nahoře na schodišti se objevila dívka s podezřívavě blýskajícíma safírovýma očima. Sotva šestiletá, a už uměla poznat, že něco není v pořádku. „Co se děje, Eldo?“

„Je tady tvoje matka, Kalenno. Musíš jet s ní.“

„Pojedeš taky?“

Eldino čelo zbrázdil první smutek. „Ne.“

Kalenna sešla po schodech, stále s nedůvěřivě zakaboněným výrazem. Katja se sklonila k dceři a objala ji. Doufala, že Kalennino hubené tělíčko ztuhlo zimou a vlhkem, a ne odporem k ženě, kterou stěží znala. Už na samém začátku považovala za nutné poslat Kalennu pryč, odklidit ji z dohledu státní rady. Tolik ztracených let. Vše nadarmo.

Propustila Kalennu ze svého objetí a unaveně se otočila k Eldě. „Děkuji. Za všechno.“

Druhá žena se přinutila k mrazivému úsměvu. „Opatruj ji.“

Katja spatřila za jejím úsměvem záblesk čehosi temnějšího, doznívajícího v Eldiných očích. Jakousi tvrdost. Další přátelství zkažené bláhovostí? Možná. Na tom už nezáleželo. „Do posledního dechu. Kalenno?“

Dívka se vrhla Eldě kolem krku. Nic neřekla, ale slzy na tvářích mluvily samy za sebe.

Elda ji něžně odstrčila. „Už musíš jít, děvenko.“

Ozvalo se zatroubení. Ryk bouře prořízly pronikavé tóny polnice. Katjino srdce sevřela ledová ruka. Došel jí čas.

Elda se s ní střetla pohledem. Smutek vystřídala naléhavost. „Jeď! Dokud ještě můžeš!“

Katja se sklonila a vzala Kalennu do náruče. Dívka tiše vzlykala, až se jí hruď otřásala, ale neodporovala. Katja se naposledy ohlédla po Eldě a vykročila zpátky do deště. K Džosirimu došla s dalším zatroubením polnice. Tvářil se ještě ostražitěji než jindy a v rukou měl přichystaný meč.

„Jsou tu,“ pronesl.

Katja posadila Kalennu před bratra. Vypadala vedle něj jako panenka a desetiletý věkový rozdíl mezi nimi byl patrný v celé své šíři.

„Dohlédni na sestru. Kdybychom se rozdělili, uháněj k hranici.“

Svraštil čelo. „K Chadářanům? Máti…“

„Chadářané s tebou naloží lépe než rada.“ Pořád se měl co učit a ona už neměla čas na výuku. „Když máš na výběr jen mezi nepřáteli, zvol toho, kdo tím získá ze všech nejméně. Slib mi to.“

V odpověď obdržela zdráhavé přikývnutí.

Spokojeně se vyhoupla do sedla a rozjela se po širokých dlažebních kostkách Příhradbí na západ. Budou čekat, že se uchýlí na zámek Brang nebo z něj přinejmenším odveze veškeré cennosti před nevyhnutelným drancováním. Ale západní brána by ještě mohla být volná.

Jakmile vyjeli do ulice, ozval se první výkřik. „Tady je!“

Davem cválal jezdec v modrém úboru a na kožených náramenících se mu rozstřikoval déšť. Další za ním zvedal ke rtům polnici. Deštěm se rozlehly tři ostré tóny a nalezly odpověď v okolních ulicích. Do Eskavordu dorazil předvoj pronásledovatelů. Lehce ozbrojení jezdci, sužující a zdržující protivníka, než přijede těžká jízda. Katja vytasila meč a otočila koně. „Jeďte k západní bráně!“

Džosiri zaváhal, pak ale pobídl koně. „Hyjé!“

Katja zahlédla poslední záblesk Kalenniny bledé, odměřené tváře. Pak už byli ti tam a jezdec se řítil k ní.

Byl o polovinu mladší než ona, stěží víc než chlapec, a prahl po slávě, jíž by si mohl vydobýt rytířský erb. Obyvatelé města se před ním rozutekli. Pobídl koně do trysku, meč zdvižený v očekávání brzkého smrtícího úderu. Ještě se nenaučil, že na první ráně málokdy záleží tolik co na poslední.

Katja vykryla úder a v paži jí zabrnělo. Jezdcova čepel se zaskřípěním odskočila, ale to už ho setrvačnost útoku odnášela pryč. Vzápětí byl za ní a přitahoval otěže. Meč se snesl ve smrtícím úderu namířeném na Katjin krk.

Svým výpadem zasáhla mladíka do hrudi. Zoufalou silou mu zarazila čepel mezi žebra. Jezdcův vlněný varkoč potřísnila první krev a jestřáb trezijské státní rady ztmavl. Voják sklouzl ze sedla a meč zařinčel na dlažbě. Katja s posledním vzdorným pohledem na trubače otočila koně a rozjela se úzkými uličkami za dětmi.

Dohonila je u mostu, kde se tok Grelytu řítil do zpěněného mlýnského náhonu. Nebyly samy.

Jeden jezdec bránil úzký most a stál Džosirimu v cestě. Za ním přijížděl druhý s vytaseným mečem. Třetí ležel mrtvý na dlažbě a jeho kůň už zmizel v dešti.

Džosiri nutil koně ustupovat v kruhu. Jednou rukou pevně svíral sestru. Ve druhé držel krvavý meč. Hrot meče rozechvěle těkal mezi nepřáteli a vybízel je k útoku.

Katja zaryla paty koni do slabin. Zvíře se vymrštilo vpřed.

Její meč se zakousl nejbližšímu jezdci do páteře. Ten vykopl patami a spadl z koně. Jeho oř se rozběhl ulicí a za sebou vlekl mrtvolu, zaklesnutou ve třmenu za nohu v jezdecké botě.

Katja projela kolem Džosiriho. Ocel zařinčela jednou, dvakrát, a pak už byl i třetí jezdec ten tam. Tělo přepadlo přes nízkou kamennou zídku do rychle tekoucí vody pod ní.

Džosiri přiklusal ke Katje. Snažil se tvářit nevzrušeně, ale Katju neošálil. Dnes poprvé připravil někoho o život.

„Jste zraněná.“

Katjinu zamítavou odpověď přehlušila bolest. Letmý pohled odhalil do ruda zbarvenou dešťovou vodu stékající po levičce. Kromě ní cítila i ránu nahoře na rameni. Dárek na rozloučenou od posledního jezdce, přehlédnutý v zoufalství okamžiku.

Už zase troubila polnice. Ulicí se hnal tucet jezdců. V čele jel rytíř v kyrysu na válečném koni s černou čabrakou zkropenou stříbrem. Nebyly to barvy rytířské kapituly, ale vysoce postaveného rodu. Zbraň — těžký příjezerský obouruční meč — měl zasunutou v pochvě. Na zádech měl pověšený okrouhlý štít.

Šedi deštěm smáčeného města ustoupily do pozadí. Katja pevněji sevřela otěže. Protáhla si prsty levičky. Skoro je necítila, jako by patřily někomu jinému. Bolelo ji rameno, ideální společnost pro tupý hukot v boku — památka na bodnutí mečem, utrpěné na hřebenu u Zanji. Dotírala na ni únava s tvářemi mrtvých v těsném závěsu.

Svět se zakymácel. Katja hmátla zdravou rukou po uzdě. Zaostřila, ale upustila meč, ten dopadl na dlažbu úzké uličky.

Tak se tedy věci mají?

Budiž.

„Jeď,“ vydechla. „Odvez sestru do bezpečí. Zdržím je.“

Džosiri popojel blíž. Hraný klid vystřídalo zděšení. „To ne, máti!“

Kalenna netečně přihlížela.

„Nemůžu jet.“ Katja nemotorně slezla z koně a shýbla se pro meč. Jakmile ucítila v prstech rukojeť, probudilo se v ní nové odhodlání. „Jeďte beze mě.“

„Ne. Dostaneme se odsud. Všichni.“ Natáhl se k ní. „Můžete jet se mnou.“

Skrývaný třas v jeho hlase prozrazoval pravdu. Kůň už byl vyčerpaný. Se zbytkem sil nedonese daleko ani dva jezdce, natož tři.

Katja se zadívala do ulice. Brzy nebude o čem diskutovat. Chápala Džosiriho neochotu, jelikož zrcadlila její pocity. Čelit rozloučení teď, kdy tolik zůstane nevyřčeno…? Ani celý život by však nestačil k vyjádření její hrdosti nebo varování před opakováním jejích chyb. Teď už si bude muset poradit sám.

„Máš mě tak málo rád, že bys mě nutil prosit?“ Přiměla se pohlédnout mu do očí. „Přijmi tento poslední dar a vzpomínej na mě v dobrém. Jeď.“

Džosiri rázně přikývl. Rty měl stažené do bledé čárky. Ohryzek mu poskočil. Pak otočil koně.

Katja se neodvážila ohlédnout za tryskem odjíždějícími dětmi, aby si to Džosiri nevyložil jako změnu názoru.

„Ať tě provází Lumestřino světlo, synáčku,“ zašeptala.

Plácla koně po zadku a zvíře se zaržáním vběhlo mezi přijíždějící jezdce. Ti se rozprchli a pokoušeli se zklidnit polekané oře.

Katja zaujala pozici na úzkém mostním hřebenu s mečem vyzývavě opřeným hrotem o zem. Nedělala si iluze, že se jí podaří zdržet jezdce. Mohli by se bez větších obtíží přehnat přímo přes ni, kdyby na to měli žaludek. Těsný průjezd jí však skýtal nepatrnou šanci.

Rytíř zvedl obrněnou pěst. Pronásledovatelé zastavili půltucet sáhů od ústí mostu. Z okolních uliček vyšli další dva. Ne jezdci, ale símarkové vyslaní státní radou — bronzové výtvory, vzhledem připomínající lvy a oživené magickým výbojem. Dravé sochy lovící nepřátele rady. Katja polohlasně zaklela. Meč byl proti takovým tvorům k ničemu. Lepší službu by jí prokázalo kovářské kladivo. Jejich spáry už ji připravily o tolik přátel, že neměla důvod věřit opaku.

„Paní Trelan.“ Rytířův pozdrav zaburácel jako hrom. „Rada žádá vaši kapitulaci.“

„Viktore Akadro.“ Katja se nesnažila skrývat zatrpklost. „Copak vám to otec neřekl? Neuznávám pravomoc rady.“

Rytíř sesedl. Lem uhlově černého kabátce měl zplihlý deštěm. Sejmul přilbici. Zpod černé kštice vyhlížely snědé, ostře řezané rysy. Mladá tvář, ale mnohem sebevědomější, než by odpovídalo jejímu věku.

Měl k tomu všechny důvody. I bez brnění, bez družiny unavených jezdců — a bez jejích zranění — by jí byl víc než důstojným soupeřem. Byl o celou hlavu vyšší než ona — o půl hlavy vyšší než všichni muži, které kdy znala.

„Dnes už bylo dost utrpení.“ Tón hlasu dokonale ladil s výrazem. Klidný. Sebevědomý. Neústupný. Akadra udělal posunek a símarkové se posadili, každý na jednu stranu. Nehybní. Bdělí. „Nepřidávejme k němu další.“

„Tak udělejte čelem vzad, pane Akadro. Nechte mě být.“

Rty se roztáhly v čemsi, co nebylo tak docela úsměvem. „Stanete před radou a podrobíte se rozsudku.“

Katja věděla, co to znamená. Potupu zinscenovaného procesu, určeného jako výstraha všem, kdo by chtěli jít v jejích stopách a odvážili se usilovat o svobodu pro Jižsko. Pak by ji vedli ulicemi, oloupenou o poslední zbytky důstojnosti dávno předtím, než by ji šibenice zbavila dechu. Tento druh spravedlnosti ji už stál manžela. Nehodlala ho strpět sama.

„To dřív zemřu.“

„Omyl.“

Zase ta zatracená sebejistota. Ale její úkol byl jasný.

Katja dala průchod hněvu stejně jako předtím na silnici. Jeho žár zaplašil únavu, bolest i strach o děti. Tyto potíže se týkaly budoucnosti, ne nynějšího okamžiku. Je dcerou Jižska, Trelanovnou, vévodkyní vdovou. Nevzdá se. Když přecházela do útoku, rána v boku ji pálila. Alchymie vzteku přetvořila muka v sílu a dodala úderu obouruč vražednou váhu.

Akadrův meč se zařinčením vyjel z pochvy. Čepele třeskly o sebe, jako když zavřeští smrtka. Muž couvl v šumění deště se rty rozevřenými v udivené grimase.

Katja nepolevovala. Pravičkou svírala ochabující levičku, usměrňovala ji a dodávala jí na ráznosti. Bušila do Akadrovy obrany a vypomáhala si v ponuré přítomnosti lekcemi z dětství. Šermířskými figurami, které do ní otec vtloukal, dokud neplynuly s půvabem drozdího zpěvu a silou horské bystřiny. Ty lekce ji udržely při životě na hřebenu u Zanji. Nezklamou ji ani teď.

Jezdci se nijak nesnažili zasáhnout do boje.

Jenže Akadra už přestal ustupovat.

Boty měl vrostlé do dlažebních kostek jako kořeny starobylého, větrem ošlehaného dubu a vykrýval každý úder s ladností vypovídající o stejně tvrdém výcviku, jako byl Katjin. Obouruční čepel se rozostřeně míhala na pozadí šedivé oblohy a odrážela Katjin dlouhý meč.

Žár kolující Katjinými žilami zvláčněl. Promrzlé selhávající tělo oslabovalo její cílevědomost. Prohlédla Akadrovu hru, ale pozdě. Vysílila se na jeho obraně a tělo ji celou dobu zrazovalo.

Sebrala zbytky sil a vrhla se vpřed. Ze rtů jí unikl výkřik bolesti a beznaděje.

Šmouha obouruční zbraně opět kontrovala. Hrot dlouhého meče se prodral kolem větší čepele a zaryl se Akadrovi do tváře. Muž odskočil s bolestným zařváním.

Na dlažbě zaduněla kopyta. Jezdci v čele pobídli koně a s vytasenými meči jeli pomstít pánovo ponížení. Símarkové nedostali rozkaz k útoku, a tak jen s kočičí zvědavostí sledovali vývoj událostí.

Katja pevněji sevřela meč oběma rukama. Vydržela déle, než by považovala za možné. Doufala, že Džosiri ten čas dobře využil.

„Nechte ji!“

Akadra zastavil útok jezdců jediným výkřikem. Když se otáčel zpátky ke Katje, měl místo levé půlky tváře krvavou masku. Přitiskl si k hrudi zaťatou pěst. Kolem prstů se mu semkla tma jako oživlý stín.

Katjin svět se rozostřil a barvy odtekly do neviditelné prázdnoty.

Narazila kolenem do dlažby. Ruka jí sklouzla z meče a prsty se roztáhly, aby zbrzdily pád. Loužemi dešťové vody zavířily pramínky krve. Katja klečela, lapala po dechu a její pozornosti se naléhavě dožadovala jedna neodvratná pravda.

Zvěsti o Akadrovi byly pravdivé.

Akadra přistoupil blíž a stín se rozptýlil. Katja pochopila, že jezdci ho nezpozorovali — nebo jim přinejmenším unikl jeho význam. Jinak by Akadra byl stejně ztracený jako ona. Státní rada strpí u svých věrných synů ledacos, ale ne čarodějnictví.

Barvy se vlily zpět. Hrot Akadrova meče klesl k dlažbě. V zakrvácené tváři nebylo ani stopy po vítězoslavnosti. To bylo kdovíproč horší.

„Je po všem.“ Jeho výraz konečně zvlídněl. „Takhle to přece nejde, Katjo. Nikdy by to tak nešlo. Vzdejte se. Ošetří vám rány. Bude vám prokázána veškerá čest.“

„Čest?“ To slovo mělo na Katjině jazyku chuť popela. „Váš otec neví nic o cti.“

„Nenabízí ji můj otec.“ Poklekl a napřáhl ruku v rytířské rukavici. „Prosím. Dejte mi svůj meč.“

Katja sklopila zrak k dlažbě, ke krvi odtékající do strouhy. Může mu důvěřovat? Vyslanci a nóty ze severu odmalička vysávali její lid kvůli zbytečné válce. Viktorova rodina k tomu patřila, a tudíž k tomu patřil i on. I kdyby svůj slib myslel upřímně, nebude ho moci splnit. Rada by to nedopustila. Před Katjou se začala rýsovat potupná cesta na šibenici.

„Chcete můj meč?“ procedila mezi zuby.

Zvedla se a vložila veškeré zbytky sil do posledního úderu.

Akadrova ruka, ještě před okamžikem smířlivě natažená, jí vytrhla zpomalenou čepel. Svou zbraň upustil vedle ní. Katja ztratila rovnováhu a klesla na všechny čtyři. Bezbranná. Bezmocná.

Ne. Bezmocná ne. To nikdy.

Přiměla se zvednout. Necítila bolest. Ani únavu. Jen klid. Cítil se tak na konci i Kevor, její manžel? Před zaskřípěním padacích dveří a následným zhoupnutím v oprátce? Rozechvělé prsty se sevřely na jílci dýky.

„Můj syn dokončí, co jsem začala.“

Dýka se zašelestěním vyjela z pouzdra a Katjina pravička se opět sevřela na levičce.

„Ne!“ Akadra po ní skočil a pokusil se jí sevřít ruku. Náhlé znepokojení dodalo váhu jeho slibům.

Katjina dýka zasáhla cíl. Články kroužkové zbroje se rozestoupily. Když jí čepel vnikala mezi žebra, necítila bolest. Jen náhlou závrať, jakmile poslední z jejích břemen zmizelo v mlze.

 

Džosiri k sobě tiskl Kalennu a kolem zuřil hluk. Křik. Troubení polnic. Cválající kopyta. Vyštěkávané povely. Přál si, aby se vrátila bouřka. Hrdinství je snazší ve chvílích, kdy zamračená obloha přehluší vše ostatní.

Nalevo od něj se mihla kostelní věž. Zoufalí obyvatelé městečka se tísnili na pěšině u hřbitova a hledali útočiště za kamennou zdí. V okolních ulicích byla tlačenice. Někteří přítomní byli oblečení v modři státní rady, většina v mořské šedi městské stráže a uvízlo mezi nimi až příliš mnoho osob v šatech prostých lidí.

Před pádícím koněm se rozlétávali krkavci. Džosiri sklopil oči k dívce svěřené do jeho ochrany. Kalenna byla sice jeho sestra, ale byla mu cizí. Seděla mlčky, na tváři ani slzu. Netušil, jak to může takhle vydržet. Sám měl co dělat, aby se nezhroutil.

Z průchodu mezi domy se vynořila dvojice jezdců, jejichž příjezd zamaskovalo hřmění. Džosiri vložil do svého zavytí odvahu, kterou nepociťoval, a ohnal se po bližším z nich. Jezdkyně se zhroutila na koňskou šíji. Džosiri nasadil klisně ostruhy a nechal přeživšího jezdce za sebou, ať si prská do deště.

Na další křižovatce už čekali další jezdci s koňmi seřazenými do neuspořádaného zástupu pod převisem střechy. V dešti se vynořily městské hradby. Západní brána byla tak blízko. Dvě ulice, ne víc.

Letmé ohlédnutí odhalilo pronásledovatele na uhánějícím koni. Vedle něj běžel pár símarků. Spáry pokryté měděnkou vykřesávaly z dlažebních kostek jiskry.

Obrátit se znamenalo nechat se zajmout, skončit jako krysa v pasti. Ta jistota neponechávala Džosirimu prostor k pochybnostem. Jediná cesta vedla vpřed.

„Dobře se mě drž,“ nařídil Kalenně, „a nepouštěj se.“

Sevření hubených ruček zesílilo. Džosiri zaryl klisně paty do slabin.

Čas, odměřovaný duněním kopyt a tlukotem vystrašeného srdce, se zpomalil. Zaleskla se ocel. Jezdci přitáhli otěže a koně zaržáli.

„Za Jižsko!“

Bojový pokřik upevnil Džosiriho odhodlání. Vytřeštěné oči nejbližšího jezdce také. Báli se ho stejně jako on jich. Možná i víc, protože nebyla snad jeho matka předpovězenou Fénixkou?

Čas se zrychlil. Z Džosiriho meče se stala šmouha. První jezdec odtančil v krvavé spršce. A pak Džosiri prorazil šik a klisna lačnými skoky hltala zbytek vzdálenosti od západní brány. Na dalším nároží skoro ani nezpomalila. Kopyta se smýkla po dlažbě kluzké deštěm.

Kalenna vykřikla — ne hrůzou, ale nespoutanou radostí — a to už byli mimo nebezpečí a západní brána byla na dohled.

Padací mříž byla spuštěná, železné zuby hluboko zakousnuté. Průjezd i boční uličky po obou stranách byly zatarasené řadou vojáků ve varkočích. Halapartny měli sklopené a štíty sražené k sobě, hejno bílých heraldických jestřábů na hradbě syté kobaltové modři. Do přilehlé ulice se nahrnuli jezdci.

Zaburácel hrom. Jeho běsnění se rozlehlo dírou, v níž mělo být Džosiriho srdce. Selhal. Možná ani nikdy neměl šanci.

„Všechno bude dobré.“ Doufal, že Kalenně to zní přesvědčivěji než jemu. „Matka přijede.“

Kalenna k němu zvedla pohled plný dětské upřímnosti. „Matka už je mrtvá.“

Kolem nich se semkla kopí. Hlas jakéhosi důstojníka vyřvával do deště rozkazy. Džosiri se zadíval do sestřiných chladných, upřených očí a připadal si osamělejší než kdy předtím.