Mýtus o stvoření Lilith

Za první vampyrickou bytost se podle dávných mýtů považuje Lilith – žena, která byla stvořena hned po Adamovi. Ale co vedlo krásnou Lilith k tomu, že odepřela poslušnost Bohu, svému stvořiteli?

LilithO Lilith se zmiňuje sumerská mytologie už před 5000 lety. Jako společnice bohyně Innany, královny nebes, shromažďovala muže z válečných polí k posvátným rituálům. Podle jiné legendy žila Lilith v posvátném Innanyně stromě, doprovázená moudrým hadem a divokým ptákem Anzu.
Tato stvoření byla částí Lilithiny nezkrotné povahy, což Innana nechápala a požádala svého bratra Gilgameše, aby strom porazil. Had byl zabit, pták Anzu uprchl do hor a Lilith zmizela v pustinách.
Tento příběh může být základem známého hebrejského mýtu o Lilith jako první ženě Adamově. Podle jedné verze legendy Jahve stvořil jak Adama, tak i Lilith ze země, ale s jedním podstatným rozdílem: na stvoření Lilith použil nečistou sedlinu, zatímco Adama stvořil z čistého prachu.
Adam proto očekával od Lilith určitou podřízenost, což hrdá Lilith odmítla a po závěrečném konfliktu s Adamem prchla do pustin poblíž Rudého moře, kde se sblížila s démony zla a stala se matkou démonických dětí, Lilim.
Mezitím Jahve stvořil pro Adama novou ženu, tentokrát z Adamova žebra, kterou pojmenoval Eva. Tato žena byla stvořena z Adama a na rozdíl od Lilith nebyla tedy svébytným stvořením.
Lilithina vzpoura ale nezůstala bez potrestání. Byla pronásledována božími posly a její děti vražděny po stovkách. Hrůza a bolest, již prožívala, způsobila, že se počala mužům mstít tím způsobem, že je v noci navštěvovala jako démonická bytost a vysávala jim veškerou životní sílu. Odtud její označení za pramáti upírů.
Existuje však ještě jedna verze legendy o Lilith, verze mému srdci milá. Podle ní na počátku stvořil Bůh  ženskou bytost z ohně. Ta však pohrdla zahradou Eden, spojila se s hadem (či se jím dokonce sama stala) a odešla do temnot pekla.
Ve starých pramenech představovala bohyni matku, ženu pokušitelku, svůdnici s ďábelskou mocí. Bytost, ze které bude mít muž navždy strach, ale k níž bude zároveň neodolatelně přitahován.
A tak Adam pokaždé, když objímá Evu, zároveň bolestně touží po plameni Lilith:
Když pouhým slovem Tvůrce stvořil Bůh nebe i zemi, všechny živočichy i rostliny, vzal kus hlíny zpod nohou jednoho zvířete a stvořil člověka. Stvořil ho proto, aby se člověk obdivoval jeho vznešenému dílu a velebil jeho jméno. A za příbytek mu dal ráj.
Sotva Adam procitl, žasl nad božími zázraky. Postupně si prohlédl všecka zvířata, ptáky i rozličné byliny, obdivoval se jim a chvalořečil Bohu. Cítil se však osamělý a bez druha, propadal nudě, strašlivé nudě.
Bůh viděl Adamovu osamělost a řekl si: „Měl bych Adamovi stvořit něžnou družku, aby se nekochal půvaby ráje v samotě.“
Uchopil do výše šlehající oheň a z jeho mihotavých proměnlivých plamenů stvořil první ženu, Lilith. A pohlížeje na svůj výtvor, řekl nadšeně: „Je dobrá, protože je krásná.“