Brian Storker – Draculescu: Tajemství Řádu Draka

Exkluzivně pro naše čtenáře přinášíme ukázku z připravované knihy Draculescu: Tajemství Řádu draka z pera známého autora Briana Storkera.

BRIAN STORKER

DRACULESCU: TAJEMSTVÍ ŘÁDU DRAKA
 

Věnování? Proč? Komu?
Vždyť mezi řádky se skrývá
tolik tajemného poslání. Z minulosti,
současnosti i z budoucnosti.
Ona ví, je neskutečně moudrá.
Navěky.

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna … a přece zůstala naživu. 

                                                                              Zjevení Janovo 13, 11 – 14.

Prolog

…Ukřižovali jej a o jeho šat potom losovali. Nad hlavou mu jeden z vojáků dřevěnou desku připevnil, do které před tím nožem vyryl nápis „I. N. R. I.“, „Ježíš nazaretský, král židovský.“ Lidé, kteří chodili okolo, na umírajícího Ježíše plivali a pošklebovali se mu: „Jsi-li syn Boha našeho, sestup z kříže. Až potom Ti uvěříme, že jsi skutečný Spasitel.“ Z ran Ježíšových prýštila krev tak, že po chvíli se pata kříže koupala v kaluži krve jeho a Ježíš ten převelice naříkal.
Tu k poledni se v okolí tíživé ticho rozhostilo a já jsem pocítila tu mrazivou přítomnost otce mého. Lidé k zemi se skáceli ve tvrdém spánku. V pravé poledne pak slunce zahalil černý stín křídel dračích a nad krajinou se tma neproniknutelná rozhostila. To Drak z oblohy, samotný Satan ke kříži sestoupil. I sedl si pod kříž a Ježíši vysmívat se jal:
„Etěmzev is a etjip, isj livarp, ťoben otot tsej ám verk,“ ozvalo se z Dračí tlamy, ale nikdo slovům těm kromě mne nerozuměl. Načež Drak vymrštil svůj ocas ostrý a Ježíše bodl jím do boku jeho. Z rány té mu okamžitě do dračí tlamy začala stékat rudá krev.
Až Drak ten krví byl zcela nasycen, obtočil svůj dlouhý ocas kolem kříže toho a koncem ocasu si podepřel těžkou hlavu svou. Tu pravil k Ježíši: „Již nejsi Spasitel. Tvá síla i moc nyní ve mně jsou. Nemáš už žádnou moc, neboť já, Nosferatu, Tvou snahu budu navždy pod Tvým křížem mařit.“
Pak ku třetí hodině země se otřásla a slunce opět vyšlo. Stín Ježíšova kříže dopadal na záda toho draka. Skály pukaly a lidé z toho hlubokého spánku se nevěřícně probouzeli. Hroby se otvíraly a těla zesnulých z nich vstávala. Odcházeli potom do svatého města, a mnohým živým se tam ta těla pak zjevila.
Vtom Ježíš, když viděl, že Satan v těle Draka ležíc pod ním převzal veškerou moc, ze kříže zvolal: „Eli, Eli! Lama sabachtani?“ a skonal.
Tu setník se svými vojáky když viděli, co Drak ten způsobil, klaněti se mu začali. Na znamení jeho moci potom po mnoho let kříž s tělem Draka na krku nosili. I já jsem jej nosila. A mé děti jej nosily také, a pak děti jejich dětí.
Tak jsem Ježíšovu smrt viděla já Herodiada, dcera toho Draka. A se mnou Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových…

                                     Evangelium podle Herodiady, Zjevení Nosferatu, 6 – 66.

 

Text zde uveřejněný je přímým majetkem autora a jeho kopírování, rozmnožování či další šíření se řídí autorským zákonem.